Privacy Policy

Tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Huvilupa Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Huvilupa Oy, Kairiskulmantie 16, 20760, Piispanristi (Y-tunnus: 1947504-9)

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Matti Kotka, matti@huvilupa.fi, 0504404915

 

3. Rekisterin nimi

Suomen Huvilupa Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

  • Yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteen ylläpito.
  • Tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen paremmin asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi.
  • Liiketoimintamme ylläpitämiseksi tarvittavien palveluiden ja tuotteiden hankkiminen ja tilaaminen.
  • Sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Henkilön etu ja sukunimi
  • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
  • Mahdolliset laskutustiedot
  • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tiedot ovat vain Suomen Huvilupa Oy:n käytössä.

Suomen Huvilupa Oy:n varausjärjestelmänä on Amerikkalainen Acuity Scheduling, johon asiakkaan tiedot tallennetaan siinä määrin kuin asiakas asioi varausjärjestelmässä tai tekee varauksen muuta kautta.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjäoikeuksia, jotka jakaa rekisterin pitäjä.

Fyysinen pääsy henkilötietojen käsittelyyn tarkoitetuille laitteille on estetty kulunvalvonnan sekä
muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä tunnistautumisen. Mm. palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin.

Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Vaikuta seurantaasi alla olevilla napeilla

[cookie_button] [cookie_reject]